View this post on Instagram   A post shared by New Mexico Asian Family Center (@nm_asian_family_center)   View this post on Instagram   A post shared by New Mexico Asian Family Center (@nm_asian_family_center)

New Mexico Asian Family Center Services and Programs

New Mexico Asian Family Center’s mission is to provide culturally sensitive programs and services creating a Pan-Asian community that advocates for and supports itself. Legal Counseling Case Management Interpretation and Translation Visit https://nmafc.org/services/ for more information on these services. You

2020 NMAFC Voting Rights (Chinese)

基本信息 新墨西哥州的初选将于2020年6月2日举行,会通过投票选出我们的政党候选人。我们州所采用的是封闭式的初选方式,这代表您必须是已经注册的民主党人,自由主义者或共和党人才能参加投票。 选民申请缺席选票并在家投票的截止日期已经过去。如果您已经申请了缺席选票,选票将会邮寄到您的地址。填写完成的选票(1)在2020年6月2日下午7点前邮寄到秘书办公室,或者(2)在2020年6月2日下午7点前投放到任何一个选举日的投票地点。 如果您未申请缺席选票,您仍然可以在选举日或选举日之前亲自前往投票地点进行投票。早期投票于2020年5月16日开始至2020年5月30日截止。全郡设置了17个早期投票中心,开放时间为周一至周六早上10点至下午7点。 如果您选择在选举日亲自前往进行投票,全郡设置了60多个投票地点将在2020年6月2日上午7点开放,投票截止时间为2020年6月2日下午7点。 为了降低感染COVID-19的风险,请务必佩戴口罩、保持社交距离、并在结束后尽快洗手。 英语水平有限的选民 对于英语水平有限的选民,州和联邦法律要求“任何因无法英语读写原因需要协助投票的选民…除了投票者的雇主、或该雇主的代理人、或投票者工会的官员以及代理人之外,选民可以选择一人给予协助,帮助选民阅读或书写。”这意味着,如果您无法阅读或填写投票材料,你可以选择带上一个人来帮助你翻译和解释这些材料。但是,这个人不能是您的雇主或者您的工会官员。 选民识别 对于新墨西哥州的初选,选民的身份识别可以通过以下几种形式:有效的并带有照片的个人身份证明、水电费账单、银行对账单、政府支票、工资单、学生证、口头或者书面陈述的您的姓名、生日、以及注册地址。 https://www.youtube.com/watch?v=Cy2qg1GP6_4&feature=youtu.be    

2020 NMAFC Voting Rights (Korean)

일반 정보 지지 정당의 후보에 대한 투표를 하는 뉴멕시코주의 예비 선거는 2020 년 6 월 2 일에 치뤄질 것입니다. 우리 주에서는 민주당, 자유당 또는 공화당에 이미 등록이 된 당원만 투표를 할 수 있는 비공개 예비 선거를 진행합니다. 현재 예비 선거의

2020 NMAFC Voting Rights (Vietnamese)

Thông tin chung Bầu cử sơ bộ tại New Mexico diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, nơi chúng ta sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên Đảng. Tại tiểu bang của chúng ta, quý vị phải